Jim Burton’s classic 1967 gen

Jim Burton’s classic 1967 gen

Monday 16?/01/67

1D25 0820 KX-Dcr.                          D1511.           NNG-Dcr

1A10 0900 KX-Ncle                         D9003            Dcr-Ncle

1A16 1000 KX-Wav                         D1553            Ncle-Wav

Friday 17?/02 67

1A73 1915 Adeen/2250 Wav-KX.    D9010            Wav-Yk

Saturday 18?/02/67

1E38 2200 SX (17?/02) Queen       Class 47         Yk-NNG

                    St.-ColN

Sunday 19?/02/67

1A48 1640 SUN KX-Yk                    D394               NNG-Yk

1A58 1940 SUN KX-Adeen/FtWill.   D9016             Yk-Wav

Friday 17/03/67  

1A23 1000 Wav-KX                          D9021              Wav-KX

1N22 1620 KX- Lds/Brad                  D184               KX-NNG

Saturday 25/03/67

1B04 0725 Lmcn (St.M)-KX               D1539             NNG-KX

         1130 SO Wloo-Bth (C)              35012              Wloo-Sth (C)

                                                           (steam)

         1625 Bth (W)-Wloo                    34047             Sth (C)-Wloo

                                                            (steam)

1A66 2020 KX-Wav                            D9004             KX-NNG

Monday 03/04/67

1E77 1315 Hull/1335 Lds-KX            D1983             NNG-Gthm

1E87 1725 Hull-KX                            D258               Gthm-Pb

1A66 2020 KX-Wav                           D9001             Pb-NNG

Saturday 08/04/67

1B04 0725 Lncn (St.M)-KX                 D1572             NNG-KX

         1230 Wloo-Bth (W)                     34044             Aloo-Sth (C)

                                                            (steam)

          1625 Bth (W)-Wloo                    34044             Sth (C0-Wloo

                                                            (steam)       

1A66 2020 KX-Wav                             D9002             KX-NNG

                                                             D7672 (?)        All J-Bksn E Junc

          (diverted via Allington Junc,, BarkstonE Junc and Barkston

           North Junc. – engineering ops ECML)

Monday 17?/’04/67

1N05 0820 KX-Lds                               D188               NNG-Dcr

1A14 0900 KX-Ncle                              D175               Der-Ncle

1A16 1000 KX-Wav                              DP2                Ncle-Wav

Saturday 20/05/67

371 0937 CHARTER Cen-Adeen         4498               Cen-Adeen

                                                             (steam)

       (routed via Rglen E Junc , Lanloan Junc, Cbridge (Cen), Cnauld

        and GreenHill Lower Junc0

372 1515 CHARTER Adeen-Cen          4498               Adeen-Ik

                                                              (steam)

Sunday 21/05/67

1A37 0905 SUN Adeen/1330 SUN 

         Wav/ 1450 SUN TCQ-KX.            D9002.            Wav-Dcr

1E85 1723 SUN Brad/1750 SUN l

          Lds-KX                                         D1998             Dcr-NNG

Tuesday 23/05/67

1N05 0820 KX-Lds                                 D1992            NNG-Dcr

1A14 0900 KX-Ncle/TSO TCQ               D9018            Der-Ncle

1A16 1000 KX-Wav                                D9016            Ncle-Wav

Monday 12/06/67

1E38 2333 MO Wav-Col N                      D1978           Wav-NNG

Friday 16/06/67

1E71 1100 Brad/1130 Lds-KX                  D1578           NNG-Gthm

1A21 1100 Ncle-KX                                  D9020           Gthm-Pb

1A38 1420 KX-Yk                                     D182             Pb-Gthm

1N22 1620 KX-Lds/Brad                           D1989           Gthm-NNG

??/06/67

1E77 1315 Hull/1335 Lds-KX                    D1983           NNG-Gthm

1N22 1620 KX-Lds/Brad                            D1532          Gthm-NNG

Friday 23/06/67

1E77 1315 Hull/1335 Lds-KX                     D189            NNG-Gthm

1N22 1620 KX-Lds/Brad                            D166             Gthm-NNG

Saturday 24/06/67

1N05 0820 KX-Lds                                     D1999           NNG-Dcr

1A08 0850 SO KX-Wav                              D1502           Dcr-Yk

1A18 1010 SO KX-Wav                              D9001           Yk-Ncle

1A37 1400 Wav-Kx                                     D9004           Ncle-Yk

2E64 1743 Yk-Dcr                                      DMU              Yk-Dcr

1E87 1740 Hull-KX                                     D1105            Dcr-NNG 

Friday 30/06/67

1B11 1632 SX Dcr-KX                                D1512            NNG-Gthm

1E87 1740 Hull-KX                                     D1867            Gthm-Pb

1A66 2020 KX-Wav                                    D9005            Pb-NNG

Saturday 08/07/67

1B04 0725 Lncn (St.M)-KX                         D1543            NNG-KX

Sunday 09/07/67

1A38 1400 KX-Wav                                     D9009            KX-Wav

Thursday 13/07/67

1A23 0610 Adeen/1000 Wav-KX                 D9000            Wav-Ncle

1A25 1007 SX Wav-KX                                D9017            Ncle-Yk

1A31 0730 Adeen/1200 Wav-KX                  D9004            Yk-Dcr

1B11 1632 SX Dcr-KX                                  Class 47         Dcr-NNG

Monday 17/07/67

1N05 0820 KX-Lds                                       Class 47          NNG-Dcr

1N14 0900 KX-Ncle                                      Class 46or47   Dcr-Ncle

1A16 1000 SX KX-Wav/Adeen                     D9015              Ncle-Wav

1N64 1708 Wav-Lds                                     Class 47           Wav-Ncle

1A53 2020 Ncle-KX                                      Class 47           Ncle-NNG

Saturday 22/07/67

1A82 2355 (21/07) KX-Ncle                          D9010               NNG-Ncle

1S28 0100 MX KX/0700 Ncle-Wav               D264                 Ncle-Wav

1N64 1708 Wav-Lds                                      D258                Wav-Ncle

1A53 2020 Ncle-KX                                       DP2                  Ncle-NNG

Saturday 29/07/67

1N02 0400 KX-Lds                                        D1982               NNG-Lds

1S52 0640 SO New St.-Cen                         45593                Lds-Cle

                                                                      (steam)

                                                 relieved Class 45 at Lds ; relieved by 

                                                              70039 at Cle

                     routed via Dby,Lds and Cle

1M88 1155 Wav-St.P                                     D12                   Cle-Lds

1E85 1720 Brad/1750 Lds-KX                       D9004               Lds-Dcr

1E87 1740 Hull-KX                                        D172                 Dcr-NNG

Saturday 05/08/67

1N02 0400 KX-Lds                                         D1104               NNG-Lds

1S52 0640 New St-Cen                                 45562                Lds-Cle

                                                                      (steam)

                                       relieved Class 45 at Lds ; relieved by

                                                                   70028 at Cle

                       routed via Dby,Lds and Cle

1M88 1155 Wav-St.P                                     D16                   Cle-Lds

1E85 1720 Brad/1750 Lds-KX                       D9002               Lds-Dcr

1E87 1740 Hull-KX                                        D179                 Dcr-NNG

Saturday 12/08/67

1A82 2355 (11/08) KX-Ncle                           D9000               NNG-Ncle

1S28 0100 MX KX/0700 Nile-Wav                 D9016               Ncle-Wav

1N64 1708 Wav-Lds                                      Class 47            Wav-Ncle

1A53 2020 Ncle-KX                                       Class 47            Ncle-NNG

Saturday 26/08/67

1N02 0400 KX-Lds                                         D1110                NNG-Lds

1S52 0640 SO New St-Cen                           45562                 Lds-Cle

                                                                       (steam)

                                             relieved Class 45 at Lds ; relieved by

                                                                     D293 at Cle

1M88 1155 Wav-St.P                                      D12 (?)              Cle-Lds

1E85 1720 Brad/1750 Lds-KX                        Class 47            Lds-Dcr

1E87 1740 Hull-KX                                         Class 47            Dcr-NNG

Monday 11/09/67

1N05 0820 KX-Lds                                          Class 47            NNG-Dcr

1A14 0900 KX-Ncle/MWSO TCQ                   Class 46 or 47   Dur-Ncle

1A16 1000 KX-Wav                                         D9002               Ncle-Wav

1N64 1708 Wav-Lds                                        Class 47            Wav-Ncle

1A53 2020 Ncle-KX                                         Class 47            Ncle-NNG 

Friday 29/09/67

1N05 0820 KX-Lds                                          Class 47            NNG-Dcr

1A14 0900 KX-Ncle                                         Class 46 or 47   Dcr-Ncle

1A16 1000 KX-Wav/Adeen                              D9002               Ncle-Wav

Saturday 04/11/67

1A37 1020 Adeen/1400 Wav-KX                     D9009               Wav-Bwk

1A26 1200 KX-Wav/Adeen                              Class 47            Bwk-Wav 

Friday 10/11/67

1A73 1915 Adeen/2250 Wav-KX                      D9011               Wav-Yk

Saturday 11/11/67

1E38 2331 MSX (10/11) Wav-Col N                 Class 47            Yk-NNG

Monday 13/11/67

1N05 0820 KX-Lds                                            Class 47            NNG-Dcr

1A10 0900 KX-Ncle                                           D9010               Der-Ncle

1A16 1000 KX-Wav                                           D9007               Ncle-Wav

Saturday 18/11/67

1A37 1020 Adeen/1400 Wav-KX                       D9003               Wav-Bwk

1A26 1200 KX-Wav/Adeen                                D9011               Bwk-Wav

Saturday 02/12/67

1A37 1020 Adeen/1400 Wav-KX                       D9006               Wav-Bwk

1A26 1200 KX-Wav/Adeen                                D9011.              Bwk-Wav

Friday 15/12/67

1N64 1708 Wav-Lds                                           D284                Wav-Ncle

1A53 2020 Ncle-Wav                                          Class 47           Ncle-NNG

%d bloggers like this: